Acatistul Maicii Domnului – Potirul Nesecat

La mânăstirea Visoţki din Serpukov se adună în pelerinaj mulţi credincioşi. Nu întâmplător, majoritatea au neputinţe privind patima alcoolismului. Aici se află Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Potirul nesecat”, renumită mai ales din sec. XIX. Icoana se afla din vechime în mânăstirea Visoţki, dar nu se ştia de darul ei, până în anul 1878. Atunci un soldat în rezervă din Tula, care era alcoolic şi ajunsese olog, a avut o viziune: Sfântul Varlaam i-a apărut în vis şi i-a indicat să meargă la mânăstirea din Serpukov, să caute Icoana Potirul Nesecat, să solicite citirea unei dezlegări (molifte) înaintea ei, că va primi vindecarea şi de patimă, şi de boala picioarelor. Viziunea s-a repetat de trei ori, iar soldatul tot nu era hotărât să se ducă la mânăstire. În sfârşit, s-a hotărât să meargă, chiar şi târându-se. Pe măsură ce mergea, picioarele se înzdrăveneau. Ajuns la mânăstire, a întrebat de Icoana Potirul Nesecat. Călugării nu cunoşteau o asemenea denumire. Gândindu-se că s-ar putea să fie vorba de o Icoană pe care era pictat un Potir, unul dintre călugări i-a arătat-o pe aceea. Verificând pe spatele Icoanei, a găsit inscripţia „Potirul Nesecat” (Niéoupivaïemaïa Tchecha). I s-a citit molitva înaintea Icoanei şi soldatul s-a întors acasă pe picioarele sale, scăpat şi de asuprirea alcoolismului. Icoana a devenit renumită şi foarte mulţi oameni au venit înaintea ei, din aceeaşi pricină. Peste puţin timp ei veneau din nou, să mulţumească pentru vindecare. La Icoană a început să se citească în mod regulat molitfa şi Acatistul Potirul Nesecat, în fiecare duminică şi ori de câte ori există solicitarea. Icoana aparţine tipului de reprezentare a Maicii Domnului „A Semnului”, fiind unul dintre cele mai cunoscute tipuri iconografice. Pruncul apare în Icoană în Sfântul Potir, binecuvântând. Este vorba de Potirul pentru Împărtăşanie. Într-adevăr, este un Potir nesecat, cel al Sfintei Împărtăşanii, căci Mielul – Hristos este mâncat dar niciodată consumat. Maica Domnului, ca un mare preot la mijlocire, cu sfintele sale mâini ridicate la cer, oferă lui Dumnezeu jertfa sa: chiar pe Fiul Său,Cel jertfit. Ea vesteşte că Potirul nesecat al milei şi ajutorului Dumnezeiesc este disponibil pentru fiecare persoană care are nevoie şi cere. Nenumărate copii ale Icoanei s-au răspândit în toată Rusia şi în lume, împreună cu Acatistul Icoanei, tradus în diferite limbi, inclusiv în limba română.

Rugăciune
O, Prea milostivă Stăpână! Pentru a dobândi apărarea Ta cădem acum la Tine. Caută spre rugăciunile noastre, auzi-ne cu milostivire pe noi: soţiile, copiii, maicile celor împătimiţi de boala cea grea a beţiei, fraţii şi surorile noastre, care din această pricină sunt căzuţi de la Maica noastră, Biserica lui Hristos, şi deci de la mântuire şi-i tămăduieşte pe aceştia! O, milostivă Maică a lui Dumnezeu, atinge-te de inimile lor şi scoate-i degrabă din căderile în păcate, adu-i la înfrânarea cea mântuitoare. Roagă-L pe Fiul Tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să ne ierte greşalele, să nu îşi întoarcă milostivirea de la zidirea Sa şi să ne întărească în trezvie şi înţelepciune. Primeşte, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile maicilor ce revarsă şiroaie de lacrimi pentru copiii lor, ale soţiilor care plâng pentru soţii lor, ale copiilor, orfanilor şi neputincioşilor părinţi şi ale noastre, ale tuturor celor ce cădem la icoana Ta pentru ca să ajungă, prin rugăciunile Tale, acest strigăt al nostru la Tronul Celui Prea Înalt. Acoperă-ne şi ne păzeşte ca să nu fim robiţi de cel viclean şi de toate cursele vrăjmaşilor, ajută-ne în ceasul cumplit al morţii, ca prin rugăciunile Tale să trecem vămile văzduhului. Izbăveşte-ne de osânda cea veşnică şi mijloceşte ca milostivirea lui Dumnezeu să ne acopere în vecii vecilor cei nesfârşiţi. Amin!

Rugăciunile începătoare :
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Troparul icoanei Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu – “Potirul Nesecat”:
Veniţi, drept măritorilor creştini, la dumnezeiescul şi minunatul chip al Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care satură inimile celor credincioşi din Potirul Nesecat al milostivirii Sale şi arată minuni poporului celui binecinstitor. Acestea văzând şi auzind, cu duhul prăznuind, cu căldură să strigăm: Stăpână Prea milostivă, tămăduieşte neputinţele şi patimile noastre, rugând pe Fiul Tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1:
Cinstitul Tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea Lui ne eliberează de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplările cele mâhnitoare. Pentru aceasta, laudă Îţi aducem Apărătoare Prea milostivă. Tu, dar, Stăpână, numită de noi “Potirul Nesecat”, aplecându-te cu bunăvoinţă spre suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca să-Ţi cântăm cu credinţă:
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Icosul 1:
Oştile îngereşti şi cetele drepţilor te slăvesc neîncetat, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea multpăcătosului neam creştinesc, pe care văzându-l cufundat în nelegiuiri şi păcate, îi dăruieşti spre mângâiere şi mântuire, milostivire prin osebitele Tale icoane făcătoare de minuni, care precum stelele cerului pot fi văzute în tot pământul. Văzând noi pe aceea dintre ele numită “Potirul Nesecat”, din adâncul sufletului Te chemăm astfel:
Bucură-Te, sălaşul Dumnezeirii cel neajuns,
Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a oamenilor,
Bucură-Te, Ceea ce prin mâhniri cureţi păcatele noastre,
Bucură-Te, căci prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre,
Bucură-Te, că ne trimiţi de sus milostivire prin icoanele Tale făcătoare de minuni,
Bucură-Te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noastre cele mâhnite,
Bucură-Te, împăcarea preaminunată a oamenilor cu Dumnezeu,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 2-lea:
Văzând, Prea Sfântă Stăpână, întristarea inimii, chinurile duhovniceşti şi pocăinţa nemincinoasă a celor ce sunt supuşi patimii celei pierzătoare a beţiei, ai binevoit să arăţi oraşului celui plăcut lui Dumnezeu, Serpuhov, milostivirea Ta prin descoperirea icoanei Tale prea minunate, “Potirul Nesecat”, pentru ca toţi cei ce cad la ea cu credinţă şi cu inimă smerită, dobândind vindecare de cumplita lor boală să Îi strige din adâncul inimilor lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:
Înţelegând prin întreita arătare în vis a cuviosului Varlaam, porunca de a merge în oraşul cel iubit de Dumnezeu, Serpuhov, un oarecare om supus patimii beţiei a aflat acolo în mănăstire sfânta Ta icoană, numită “Potirul Nesecat”. Drept aceea, văzând atâta purtare de grijă pentru noi, păcătoşii, cu evlavie Îţi grăim unele ca acestea:
Bucură-Te, că prin oamenii cei evlavioşi ne descoperi mărirea minunilor Tale,
Bucură-Te, călăuză clarvăzătoare care le arăţi unora ca aceştia calea mântuirii,
Bucură-Te, îndrumătoarea noastră cea bună, care cu dragoste ne apropii de Tine,
Bucură-Te, căci ne îndemni la recunoştinţă pentru binefacerile Tale,
Bucură-Te, ceea ce preschimbi întristarea noastră în bucurie,
Bucură-Te, că ne înveseleşti cu nădejde neclintită,
Bucură-Te, căci nimiceşti patimile noastre cele pierzătoare,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 3-lea:
Puterea Celui Prea Înalt şi harul Stăpânei l-au întărit pe un oarecare om cuprins de patima beţiei atunci când, având picioarele slăbănogite, mergea în oraşul Serpuhov, împlinind astfel porunca Maicii Domnului vestită lui în vis de către cuviosul Varlaam, stareţul mănăstirii de acolo; ajungând el în acest oraş, a aflat icoana Prea Curatei care l-a vindecat îndată de suferinţa sa duhovnicească şi trupească, plecându-l să îi strige din adâncul sufletului, cu mulţumire, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea:
Având ca izvor pururea curgător Potirul cel Nesecat al râurilor cereşti, nu numai credincioşii din Serpuhov, ci şi dreptslăvitorii creştini din alte oraşe şi locuri, care au venit către minunatul Tău chip, numit “Potirul Nesecat”, primind înaintea lui tămăduire, Ţi s-au închinat cu graiuri pline de recunoştinţă ca acestea:
Bucură-Te, scăldătoare în care se află toate necazurile noastre,
Bucură-Te, potirul prin care primim bucuria mântuirii,
Bucură-Te, Ceea ce vindeci neputinţele noastre duhovniceşti şi trupeşti,
Bucură-Te, că ne stingi patimile prin puterea rugăciunilor Tale,
Bucură-Te, că dai cele de folos celor care Îţi cer ajutorul,
Bucură-Te, că dăruieşti tuturor daruri nenumărate,
Bucură-Te, că ne deschizi comoara milostivirii,
Bucură-Te, că ai inima plină de milă faţă de cei căzuţi,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 4-lea:
Vifor de gânduri necredincioase având întru sine, dar cu pocăinţă sinceră venind la nespusa Ta milostivire, cei cuprinşi de patima beţiei capătă tămăduire şi, din adâncul inimii, spun Celui Născut de Tine, Mântuitorul nostru: Aliluia!

Icosul al 4-lea:
Auzind Domnul mâhnirea adâncă, vaiete şi plânsul soţiilor şi mamelor, copiilor şi rudelor celor tulburaţi cu firea de patima beţiei, le-a dăruit, Stăpână, icoana Ta prin care toţi cei care se apropie, capătă mângâiere duhovnicească şi-Ţi grăiesc cu lacrimi unele ca acestea:
Bucură-Te, Mieluşeaua care ai născut Mielul Cel care a ridicat păcatele lumii,
Bucură-Te, potir ce pentru noi te umpli de bucurie din Izvorul cel fără de moarte,
Bucură-Te, că eşti mângâierea mamelor celor cuprinse de mâhnire,
Bucură-Te, nădejdea celor fără de nădejde,
Bucură-Te, apărătoarea plină de har a celor ce vin la Tine,
Bucură-Te, bucuria şi înveselirea celor necăjiţi,
Bucură-Te, Ceea ce potoleşti patimile cele izvorâte din beţie,
Bucură-Te, că întinzi mâna celor ce au nevoie de ajutorul Tău,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 5-lea:
Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare ne-ai arătat nouă, o, Împărăteasă a lumii, prea cinstita Ta icoană pe care, văzând-o, ne rugăm din inimă cu credinţă, grăindu-ţi: Născătoare de Dumnezeu, tămăduieşte beţia şi orice altă boală sufletească şi trupească a celor aflaţi în suferinţă, iar pe cei credincioşi învaţă-i să Îi aducă lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia!

Icosul al 5-lea:
Văzând, Maică de Dumnezeu Născătoare, minunile preaslăvite şi semnele uimitoare venite nu numai de la icoana Ta cea descoperită în oraşul Serpuhov, ci şi de la cele zugrăvite întocmai cu această icoană, cădem la ele cu smerenie şi zicem:
Bucură-Te, grabnică mijlocitoare, ajutătoarea celor ce aleargă la Tine cu sârguinţă,
Bucură-Te, Ceea ce asculţi cu bunăvoinţă rugăciunile noastre,
Bucură-Te, Ceea ce ai luminat oraşul Serpuhov cu binecuvântarea Ta,
Bucură-Te, că împrejmuirile Moscovei au arătat slava minunilor Tale,
Bucură-Te, Comoară Nesecată de tămăduiri pentru toţi cei aflaţi în nevoi,
Bucură-Te, Ocrotitoare atotputernică a celor ce lucrează pentru dobândirea trezviei,
Bucură-Te, Bună ajutătoare a celor ce luptă împotriva lumii, a trupului, a diavolului şi a beţiei,
Bucură-Te, Apărătoare grabnică a drept credincioşilor celor ce trăiesc în lume,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 6-lea:
Propovăduind, Născătoare de Dumnezeu, minunile săvârşite prin icoana Ta cea numită “Potirul Nesecat”, Te rugăm cu lacrimi:
O, Prea Curată, izbăveşte-ne pe noi toţi de patima băutului fără de măsură, de căderea în păcat şi învaţă-ne înfrânarea pe noi, cei ce ne sârguim să Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:
Străluceşti de lumina slavei dumnezeieşti, Fecioară, Pruncă Dumnezeiască, uitându-te cum Copilul, Dumnezeu cel mai înainte de veci, Domnul nostru Isus Hristos stă în cupă că într-un Potir Nesecat, precum te vedem zugrăvită în icoana “Potirul Nesecat” care este sortită ca, în chip tainic, să dăruiască izbăvire de patima beţiei celor ce cu credinţă vin să i se închine. De aceea, cu lacrimi Îţi aducem aceste rostiri neîncetate:
Bucură-Te, cea de care se bucură şi pe care o prăznuieşte neamul omenesc,
Bucură-Te, că slava Ta este mai mare decât ţi-o pot aduce laudele celor pământeşti şi celor cereşti,
Bucură-Te, că prin chipul tainic al Fiului în potir ne descoperi taina Dumnezeieştii Euharistihii,
Bucură-Te, Ceea ce ne arăţi în chip minunat Mielul cel ce se mănâncă pururea şi niciodată nu se sfârşeşte,
Bucură-Te, Potir al vieţii şi al nemuririi, care ne duci la porţile vieţii veşnice,
Bucură-Te, că adapi sufletele noastre cele însetate din izvorul nestricăciunii şi al bucuriei,
Bucură-Te, căci în bunătatea Ta nemărginită nu lepezi nici pe cei mai dispreţuiţi şi mai prigoniţi,
Bucură-Te, căci din milostivirea Ta îi răpeşti din groapa pieirii pe cei fără de nădejde,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 7-lea:
Vrând un oarecare om să Îţi mulţumească, Stăpână, Maica lui Dumnezeu pentru vindecarea de suferinţa beţiei, a împodobit icoana Ta prea minunată ce se găseşte în oraşul Serpuhov, cântând din toată inima sa: Aliluia!

Icosul al 7-lea:
Minune nouă vedem, Stăpână, prin sfânta Ta icoană, căci un oarecare om, cuprins de suferinţa beţiei, robul lui Dumnezeu Ştefan, venind la mijlocirea Ta cea de Maică, s-a izbăvit de boala lui cea grea, pentru aceasta, cu mulţumire, Ţi-a împodobit icoana cu daruri de mult preţ şi căzând la ea, cu lacrimi grăia unele ca acestea:
Bucură-Te, că eşti izvorul cel dătător de Viaţă al vindecării,
Bucură-Te, Potirul ceresc al darurilor dumnezeieşti,
Bucură-Te, râu de vindecare de-a pururea curgător,
Bucură-Te, că eşti marea care îneci toate patimile noastre,
Bucură-Te, Ceea ce cu mâinile Tale ridici pe cei ce cad zdrobiţi de greutatea păcatului beţiei,
Bucură-Te, că primeşti darurile recunoştinţei,
Bucură-Te, căci înveseleşti inimile celor binecredincioşi,
Bucură-Te, că împlineşti toate cererile noastre cele bune,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 8-lea:
Străin lucru şi cu anevoie de crezut le este tuturor celor necredincioşi să audă că la sfânta Ta icoană “Potirul Nesecat” se săvârşesc minuni şi tămăduiri dumnezeieşti. Noi, însă, bineştiind cuvântul Tău ce l-ai rostit către întâia icoană ce Te înfăţişa, anume că: “Harul Celui Ce s-a născut din Mine şi al Meu vor fi cu această icoană”, credem că şi din cea numită “Potirul Nesecat” izvorăşte harul Tău. De aceea, plecându-ne cu evlavie, o sărutăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:
Toată nădejdea lor în Tine şi-o pun, Stăpână, cei ce suferă de patima beţiei. Pogoară-Te spre neputinţele şi patimile noastre, căci cine ne va scoate pe noi, păcătoşii, din groapa pieirii, a sărăciei duhovniceşti şi trupeşti, fără numai Tu, Stăpână. De aceea, plecându-ne genunchii în faţa preacuratului Tău chip, Îţi grăim unele ca acestea:
Bucură-Te, Ceea ce nu îţi întorci faţa de la rugăciunile păcătoşilor,
Bucură-Te, căci trimiţi ajutorul Tău ceresc celor ce Te cheamă,
Bucură-Te, Ceea ce arăţi adâncimea milostivirii Tale către toţi păcătoşii,
Bucură-Te, Ceea ce îi îmbărbătezi pe cei fără de nădejde şi cu totul deznădăjduiţi,
Bucură-Te, căci întinzi mână de ajutor celor supuşi patimilor pricinuite de beţie,
Bucură-Te, căci prin daruri pline de har îi mângâi pe cei ce suferă cu răbdare,
Bucură-Te, Ceea ce vindeci neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti,
Bucură-Te, că ne-ai învăţat să socotim întru nimic bucuriile cele deşarte ale acestei lumi,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 9-lea:
Toată firea cea îngerească se minunează, Doamne, de lucrarea Ta cea plină de milostivire, căci ai dăruit mult păcătosului neam omenesc, o, Apărătoare şi ajutătoare prea puternică. Ea se pleacă spre neputinţele noastre şi ne slobozeşte de groaznica patimă a beţiei, învăţând pe cei credincioşi să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:
Ritorii cei înţelepţi nu ştiu, Stăpână, să laude după cuviinţă slăvita descoperire a icoanei Tale. Cu atât mai mult noi, păcătoşii, cu buzele noastre întinate, nu vom putea să aducem Apărătoarei noastre laude după cuviinţă. Însă, văzând nenumăratele minuni înfăptuite prin icoana Ta, bucurându-ne cu duhul şi cu inima, Îţi zicem:
Bucură-Te, Ceea ce izvorăşti minuni de la sfântul Tău chip,
Bucură-Te, că degrab ne izbăveşti de nenorociri şi de întristări,
Bucură-Te, că îi ruşinezi pe cei ce nu Te primesc pe Tine,
Bucură-Te, că îi păzeşti de orice rău pe cei cad la Tine,
Bucură-Te, Ceea ce cu blânda Ta strălucire izgoneşti întunericul păcatului şi ceaţa patimilor noastre,
Bucură-Te, Ceea ce umpli sufletele noastre de iubire pentru Tine şi pentru Fiul Tău,
Bucură-Te, că ne îndreptezi cu înţelepciune pe calea pocăinţei,
Bucură-Te, că ne eşti mijlocitoare osârdnică pentru răspunsul cel bun înaintea Dreptului Judecător,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 10-lea:
Vrând să mântuieşti, o, Maică a lui Dumnezeu, mulţimea ce suferă de boala beţiei, ne-ai dăruit icoana Ta cea preaminunată pentru ca toţi cei cuprinşi de această patimă să poată veni la chipul Tău făcător de minuni şi primind lecuire, cu umilinţă să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:
Zid şi pavăză, o, Maică a lui Dumnezeu, celor ce suferă de boala beţiei şi tuturor celor ce vin la Tine cu grăbire şi cinstesc cu evlavie sfânta Ta icoană. Căci ne-a dăruit-o Domnul Dătătorul bunătăţilor spre ajutor şi vindecare de patimile aducătoare de moarte, îndemnându-ne astfel să Îţi cântăm acestea:
Bucură-Te, alinarea mâhnirilor noastre şi nădejdea celor deznădăjduiţi,
Bucură-Te, vindecarea suferinţelor noastre sufleteşti şi trupeşti,
Bucură-Te, Ceea ce prin curăţia Ta cureţi întinăciunea noastră,
Bucură-Te, căci prin harul Tău luminezi nemernicia noastră,
Bucură-Te, că îmbraci în nestricăciune stricăciunea noastră cea trupească,
Bucură-Te, Ceea ce prin mijlocirea Ta ne întăreşti în rugăciune,
Bucură-Te, că întăreşti toată neputinţa noastră,
Bucură-Te, că grabnic risipeşti norul patimilor ce ne înconjoară,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 11-lea:
Cântarea noastră, ce cu smerită dragoste şi cu osârdie o aducem Ţie, n-o trece cu vederea, Prea Curată şi nu-Ţi întoarce faţa de la cei fără nădejde ce pătimesc din pricina beţiei, ci ajută-i pe ei şi pe noi să ne curăţim de toată întinăciunea păcatului şi să putem cânta cu vrednicie şi cu dreptate lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea:
Făclie dătătoare de Lumină Te vedem, Prea Sfântă Fecioară, căci sfântul Tău chip goneşte cu razele harului Tău ceaţa păcatelor şi ne îndrumă pe calea luminoasă a virtuţii pe noi, cei ce cu credinţă Îţi grăim acestea:
Bucură-Te, căci prin acoperământul Tău ne izbăveşti de deşertăciunea acestei lumi mult răzvrătite,
Bucură-Te, că ne ajuţi să alungăm neliniştea patimilor trupeşti,
Bucură-Te, Ceea ce pui în inimile noastre gândurile cele bune,
Bucură-Te, că aduci lumină în cugetul cel întinat,
Bucură-Te, că îi izbăveşti pe cei cuprinşi de suferinţa chinuitoare a beţiei,
Bucură-Te, că îi chemi pe aceştia la pocăinţă nefăţarnică,
Bucură-Te, Ceea ce îmbunezi sufletele celor înrăiţi,
Bucură-Te, că mântuieşti pe cei ce Te cheamă în ajutor şi slăvesc numele Tău,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 12-lea:
Harul lui Dumnezeu care este dăruit prin icoana Ta, Potirul Nesecat, îi apropie de ea, Stăpână, pe toţi cei întristaţi şi oropsiţi: văduve, bătrâne şi mai ales pe toţi cei cuprinşi de suferinţa beţiei, care niciodată nu pleacă deşerţi de la Tine, Prea Curată, de la Potirul Nesecat al darurilor tale Dumnezeieşti, o, Prea milostivă, şi vindecare deplină primind de la chipul Tău făcător de minuni, Îi cântăm cu mulţumire Domnului: Aliluia!

Icosul al 12-lea:
Cântând minunile şi marea Ta milostivire arătată celor cuprinşi de patima beţiei, Te rugăm, Stăpână, mântuieşte şi povăţuieşte-ne pe cărarea cea dreaptă şi nu ne lăsa pe noi, cei care căutăm ocrotirea Ta şi Îţi zicem acestea:
Bucură-Te, Ceea ce chemi pe toţi la înfrânarea de la beţie,
Bucură-Te, că prin roua milostivirii Tale îi slobozeşti pe aceştia de patima băutului fără măsură a vinului,
Bucură-Te, Ceea ce eşti tămăduirea veşnică a celor ce suferă din pricina greului păcat al beţiei,
Bucură-Te, Ajutătoare grabnică a celor ce se chinuiesc din pricina patimilor,
Bucură-Te, îmbărbătarea minunată a celor împuţinaţi cu duhul,
Bucură-Te, că eşti bucuria negrăită a celor buni la suflet,
Bucură-Te, că îi smereşti pe cei trufaşi,
Bucură-Te, Ceea ce ridici pe cei smeriţi şi le doreşti tuturor mântuirea,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 13-lea:
O, Prea milostivă Maică a Prea dulcelui nostru Domn Iisus Hristos! Ascultă această rugăciunea a noastră şi ne izbăveşte de toate nevoile sufleteşti şi trupeşti, dar mai ales slobozeşte-i pe cei cuprinşi de suferinţa beţiei, pe robii Tăi (numele), ca să nu piară aceştia cuprinşi de rău, ci, mântuiţi fiind prin Tine, să Îi aducă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! (de trei ori)
Apoi se citesc Icosul 1 şi Condacul 1.

Rugăciune
O, Prea milostivă Stăpână! Pentru a dobândi apărarea Ta cădem acum la Tine. Caută spre rugăciunile noastre, auzi-ne cu milostivire pe noi: soţiile, copiii, maicile celor împătimiţi de boala cea grea a beţiei, fraţii şi surorile noastre, care din această pricină sunt căzuţi de la Maica noastră, Biserica lui Hristos, şi deci de la mântuire şi-i tămăduieşte pe aceştia!
O, milostivă Maică a lui Dumnezeu, atinge-te de inimile lor şi scoate-i degrabă din căderile în păcate, adu-i la înfrânarea cea mântuitoare. Roagă-L pe Fiul Tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să ne ierte greşalele, să nu îşi întoarcă milostivirea de la zidirea Sa şi să ne întărească în trezvie şi înţelepciune.
Primeşte, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile maicilor ce revarsă şiroaie de lacrimi pentru copiii lor, ale soţiilor care plâng pentru soţii lor, ale copiilor, orfanilor şi neputincioşilor părinţi şi ale noastre, ale tuturor celor ce cădem la icoana Ta pentru ca să ajungă, prin rugăciunile Tale, acest strigăt al nostru la Tronul Celui Prea Înalt. Acoperă-ne şi ne păzeşte ca să nu fim robiţi de cel viclean şi de toate cursele vrăjmaşilor, ajută-ne în ceasul cumplit al morţii, ca prin rugăciunile Tale să trecem vămile văzduhului.
Izbăveşte-ne de osânda cea veşnică şi mijloceşte ca milostivirea lui Dumnezeu să ne acopere în vecii vecilor cei nesfârşiţi. Amin !