Paraclisul Sfântului Ioan Rusul

De este preot, zice:

Binecuvantat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice:

Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi. Amin.

Apoi:

Sfinte Dumnezeule… Preasfanta Treime… Tatal nostru…
Doamne miluieste (de 12 ori) Slava… Si acum…
Veniti sa ne inchinam imparatului nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne inchinam si sa cadem ia Hristos, imparatul nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne inchinam si sa cadem la insusi Hristos, imparatul si Dumnezeul nostru.

Psalmul 142: Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea intru credinciosia Ta, auzi-ma intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vrajmasul prigoneste sufletul meu si viata mea o calca in picioare; facutu-m-a sa locuiesc in intuneric ca mortii cei din veacuri. Mahnit e duhul in mine si inima mea incremenita in launtrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mainilor Tale m-am gandit. intins-am catre Tine mainile mele, sufletul meu, ca un pamant in-setosat. Degrab auzi-ma, Doamne, ca a slabit duhul meu. Nu-ti intoarce fata Ta de la mine, ca sa nu ma aseman celor ce se pogoara in mormant. Fa sa aud dimineata mila Ta, ca la Tine mi-e nadejdea. Arata-mi calea pe care voi merge, ca la Tine am ridicat sufletul meu. Scapa-ma de vrajmasii mei, ca la Tine alerg, Doamne. Invata-ma sa fac voia Ta, ca Tu esti Dumnezeul meu. Duhul Tau cel bun sa ma povatuiasca la pamantul dreptatii. Pentru numele Tau, Doamne, daruieste-mi viata. Intru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fa bunatate de starpeste pe vrajmasii mei si pierde pe toti cei ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul Tau.
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Slavă, Ţie, Dumnezeule! (de 3 ori)

Dumnezeul este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. (de 3 ori)

 

Şi troparele următoare:

Troparele – glas 4:

La Ioan noi credincioşii să alergăm, cei ce în suferinţe şi în necazuri ne aflăm, şi să cădem strigând cu evlavie din adâncul sufletului: Sfinte, ajută-ne nouă, celor ce ne rugăm ţie, aleargă şi ne izbăveşte din această nevoie. Nu trece, Sfinte, cu vederea rugăciunea umilă a celor ce aleargă la acoperământul tău. (de 2 ori)

Slavă…, Şi acum…, a Născătoarei:

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.
Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta…

 

CANONUL

Cântarea întâi, glasul al 8-lea:

Irmosul:

“Apa trecându-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul, striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.”

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apăsat de cumplite necazuri, către tine îmi arunc şi trupul şi sufletul, rugându-mă ţie, cuvioase Părinte, să mă izbăveşti din nevoi şi suferinţe.

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Într-una mă tulbură atacurile din partea trupului, fericite Ioane. Dăruieşte-mi linişte şi pace, Părinte, cu mijlocirile tale cele plăcute lui Dumnezeu.

Slavă…

Cetele cele viclene ale demonilor se luptă fără milă cu robul tău. Nimiceşte tăria acestora cu puterea Crucii şi cu rugăciunile tale.

Şi acum…

Fecioară, poartă a lui Dumnezeu, deschide-mi uşa milostivirii, şi din prag izbăveşte-mă, cu îndrăzneala ta cea de maică, de păcatele cele aducătoare de moarte.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul:

“Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta; că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni.”

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăveşte-mă totdeauna de vicleşugurile oamenilor ce mă necăjesc şi de ameninţările celor ce mă defăimează, risipind nebunia lor sălbatică tu, preaslăvite Părinte, sprijinitorul celor evlavioşi.

Slavă…

Bineîngrijind, cu deplină înţelepciune, sălaşul sufletului şi în chip osebit împodobindu-l, de Dumnezeu fericite, vădind Harul Duhului, te-ai arătat plin de lumină, asemeni unui stâlp de foc.

Şi acum…

Căzând din curata feciorie, cu totul m-am pângărit de patima rătăcirii mele, Preacurată. Ceea ce eşti Născătoare a Judecătorului oamenilor păcătoşi, Fecioară, izbăveşte-mă pe mine de toată osânda.

 

Izbăveşte din nevoi pe robii tăi, Purtătorule de Dumnezeu, pe cei ce cu credinţă curată la tine aleargă, ca la un grabnic ajutător în nevoi.

Caută cu milostivire, cu totul lăudată Năcătoare de Dumnezeu, la necazul cel cumplit al sufletului meu şi vindecă durerea sufletului meu.
· Acum se pomenesc cei pentru care se face Paraclisul
Sedealna, glasul al 2-lea

Apărător fierbinte şi turn nebiruit te-ai arătat, preaînţelepte, celor ce cu credinţă şi cucernicie îţi strigă ţie: Sfinte Ioane, de Dumnezeu purtătorule, aleargă şi ne izbăveşte pe noi din primejdii, tu cel ce veşnic stai în faţa Sfintei Treimi.
Cântarea a 4-a

Irmosul:

“Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am preaslăvit dumnezeirea Ta.”

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce aleargă la cinstită biserica ta, darurile tămăduirilor cu bucurie le primim şi pe tine te slăvim, făcătorule de minuni.

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mulţimile binecredincioşilor creştini de pretutindeni pe tine te cunosc ca apărător al lor şi toţi te laudă ca pe ocrotitor.

Slavă…

Cu bărbăţie străbătând norul vieţuirii celei trupeşti prin făptuire, lăuntric te-ai preschimbat, prealăudate, prin lumina cea dumnezeiască.

Şi acum…

Sălaş te-ai făcut, preacurată, Dumnezeului tuturor, ca ceea ce eşti de-a pururi Fecioară, şi pe mine mă arată locaş al cereştilor virtuţi, prin harul tău dumnezeiesc.
Cântarea a 5-a

Irmosul:

“Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.”

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păzeşte-ne pe noi prin mijlocirile tale, fericite, şi cu braţul tău cel puternic doboară demonii cei amarnici, preaminunate.

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dăruieşte-ne nouă, celor ce ne rugăm ţie, sănătate sufletului şi trupului totdeauna, preafericite Părinte.

Slavă…

Tămăduieşte, minunate Părinte, poporul ce aleargă la tine, de ciumă şi de febră, şi ne izbăveşte pe noi de durerile de tot felul.

Şi acum…

De tine se bucură, Născătoare de Dumnezeu, toată zidirea, şi cetele îngerilor şi toate glasurile oamenilor te slăvesc.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul:

“Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele, căci s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.”

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, Sfinte Ioane, te cunosc comoară de minuni şi izvor de binefaceri, tămăduitor al patimilor şi alungător al puterii demonilor. Pe tine te rog acum, cel ce eşti plin de har, să mă izbăveşti de stricăciune celor rele.

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ocrotitor al celor săraci te propovăduim pe tine, şi apărător al întregii Capadocii, cel ce împrăştii mulţimea ispitelor şi alungi stricăciunile celor necuvioşi. Ţie ne rugăm: izbăveşte acum din necazuri pe toţi cei binecredincioşi.

Slavă…

Pe tine, preafericite, te avem liman în primejdii, în tristeţe apărător şi desăvârşită izbăvire din necazuri; râu nesecat, fântână de binefaceri şi veşnic izvor de tămăduiri.

Şi acum…

O, Stăpână, întru dragostea cea mijlocitoare către Fiul tău, arată-i Aceluia, Fecioară, crucea şi suliţa şi buretele şi trestia, ca să binevoiască întru noi, cei ce mult păcătuim.

 

Izbăveşte din nevoi, purtătorule de nevoinţe, pe cei ce cu credinţă curată la tine aleargă, ca la un grabnic ajutător în nevoi.

Preacurată, Ceea ce, în zilele cele mai de pe urmă, în chip de negrăit prin cuvănt ai născut pe Cuvântul, roagă-te, ca una ce ai îndrăznire de maică.

· Acum se pomenesc cei pentru care se face Paraclisul.
Condacul, glasul al 2-lea:

Ceea ce eşti creştinilor ocrotitoare neînfruntată şi mijlocitoare stăruitoare către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci sârguieşte-te, ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţă strigăm către tine: grăbeşte spre rugăciune şi te nevoieşte spre îmblânzire, apărând pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

Prochimen, glasul al 4-lea:

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui.

Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?

 

Evanghelia de la Luca (cap. 6, 17 – 23)

 

Slavă…, glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte toate fărădelegile noastre.

Stihira, glasul al 6-lea

Nu mă lipsi pe mine de calda ta apărare, Sfinte Ioane, ci te rog zdobeşte cu puterea ta îndrăznelile cele neputincioase şi neaşteptatele săgetări ale diavolilor. Izbăveşte-mă de boli, de ispite şi de necazuri, şi ne mântuieşte pe toţi de atacurile demonilor, ca să te slăvesc şi să te laud din suflet, să mă închin şi să preamăresc, Sfinte, lucrările tale cele bineplăcute lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul:

“Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!”

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Ioane, cel ce eşti plin de înţelepciunea lui Dumnezeu, arată pline de fericire şi de toată bucuria sufletele celor ce te laudă pe tine şi învaţă-i să strige totdeauna: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucitor făcându-te prin pătimirea ta, prin cinstitele tale moaşte, luminează-mă pe mine, cel întunecat de păcate şi primitor de patimi, şi ne învredniceşte pe toţi de strigarea: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Slavă…

De ispite şi de primejdii, de nevoi şi de necazuri, precum şi de vătămarea diavolilor, izbăveşte pe cei ce îndrăznesc să alerge la tine, şi strigă cu credinţă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Şi acum…

Făcătorul oamenilor în pântecele tău sălăjluindu-se, Ceea ce eşti plină de har, pe tine te-a dat apărătoare tuturor celor clătinaţi de furtuni, învrednicindu-i de strigarea: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

 

Cântarea a 8-a

Irmos:

“Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oştile îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.”

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Celor ce străbat valurile vieţii întinde-le mână de ajutor, preafericite, ca să-L cântăm şi să-L preaînălţăm pe Hristos întru toţi vecii.

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umple de miresme dumnezeieşti pe cei ce ating sfintele tale moaşte şi-L laudă pe Domnul întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Primeşte, purtătorule de Dumnezeu, pe cei ce se roagă şi cer Har, pe cei ce-L slăvesc pe Dumnezeu întru toţi vecii.

Şi acum…

Curăţă, Fecioară, inima mea de necurăţie, cu apele pocăinţei, ca să te slăvesc întru toţi vecii.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.
Cântarea a 9-a

Irmos:

“Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup.”

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stea călăuzitoare, lumină strălucindu-ne nouă te mărturisim pe tine, Sfinte Ioane, noi cei binecinstitori, cei ce cu dreaptă credinţă ne închinăm lui Hristos.

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtătorule de Dumnezeu, celor clătinaţi de tulburarea multor rele ajută-le cu rugăciunile tale, nimicind săgetările celui potrivnic.

Slavă…

Primeşte rugăciune mea, a smeritului, şi mă izbăveşte, purtătorule de Dumnezeu, de apăsarea răutăţilor şi de păcate.

Şi acum…

Născătoare de Dumnezeu, neamurile te cunosc pe tine nădejde de mântuire celor căzuţi şi într-un glas te fericesc pe tine în veci.

 

Cuvine-se cu adevărat…

 

În timp ce Părintele cădeşte sfântul altar şi biserica, se cântă aceste troparele:

De cursele chinuitorilor văzuţi şi nevăzuţi izbăveşte-i pe cei ce, fierbinte rugându-se, aleargă la a ta apărare.

Săgeţile arzătoare ale ucigătorului celui urâtor de oameni îndepărtează-le de noi, Părinte, cu rugăciunile tale firbinţi către Sfânta Treime, ca izbăvindu-ne de acestea, pe tine să te mărim.

Pe steaua cea strălucitoare din Procopion, cea în chip cugetător luminătoare, lauda sfinţilor şi slava capadocienilor, pe dumnezeiescul Ioan cu cântări să îl cinstim.

Cere de la Dumnezeu pace, linişte sufletelor, până la sfârşit răbdare şi mântuire sufletelor pentru noi, cei ce ne rugăm ţie şi lăudăm cele minunate ale tale.

Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli şi toţi Sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuim noi toţi.

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

 

Troparul

Sfântului Ioan, glasul al 4-lea

Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească, ţine şi după moarte, neschimbat, trupul tău, Sfinte. Căci tu în Asia ai fost dus prizonier şi acolo te-ai unit cu Hristos, Ioane. Deci, pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noatre.
Apoi troparele acestea, glasul al 2-lea:

Veniţi, credincioşilor, să ne închinăm cu evlavie şi simţire, îmbrăţişând preacistitele şi scumpele moaşte ale lui Ioan, de Dumnezeu cugetătorul, să ne curăţim buzele, privirile şi chipurile, şi să cerem ca şi pe noi să ne învrednicească de un sfârşit mântuitor şi dumnezeiesc, prin rugăciunile sale către Domnul.

Sus, sfântul tău suflet se bucură şi se desfătează, fericite, de corurile Îngerilor şi de cetele nevoitorilor, de mulţimile Sfinţilor, de corurile Profeţilor şi de cetele cele dumnezieşti ale Ierarhilor; iar jos, preacinstitul tău trup, după cum se cuvine, prin laude şi cântări, întru cinste, este slăvit.

· Acum se pomenesc cei pentru care se face Paraclisul.

Apoi, se cântă troparele Născătoarei de Dumnezeu:

“Stăpână, Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi, şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne pe noi sub Sfânt Acoperământul tău.”

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.