Paraclisul Sf. Ap. Andrei

Preotul face obişnuitul început, zicând:
Binecuvântat este Dumnezeul nostru…
Citeţul:
Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…
Preotul:
Că a Ta este împărăţia…
Citeţul:
Amin. Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă…Şi acum… Veniţi să ne închinăm…
şi îndată psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea…
Apoi cântăm pe glasul al IV-lea:
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori)
Apoi troparele acestea, glasul al IV-lea (forma glasului al II-lea), podobie:
“Cel ce Te-ai înălţat pe cruce…“:
Către biserica celui întâi chemat venind noi şi închinându-ne icoanei lui celei cinstite dintru adâncul sufletului să-l rugăm: Sfinte, îi auzi pe fii tăi, ce te cheamă pe tine, de Dumnezeu grăitorule Andreie şi le trimite grabnic har de la Hristos ca să fie ei păziţi de toată primejdia. (de 2 ori)
Slavă… Şi acum… asemenea:
Nu vom tăcea nicicând, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, că dacă nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi scăpat pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi ? Noi de la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.
Apoi îndată psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule…
Canonul
glasul al 8-lea, îl punem pe 4,
fără irmoase :

Cântarea I,
irmos:
“Apa trecând-o ca pe uscat…”
Stih:
Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Andreie, Apostolul lui Hristos, primeşte-ne ruga şi o du către Dumnezeu, că ai către El îndrăznire să mijloceşti pentru noi, cei ce te chemăm.
Stih:
Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Cinstitul şi sfântul locaş al tău adună mulţimea celor ce te cinstesc cu dor, iar tu, auzindu-le strigarea, îi ocroteşte şi-i apără pururea.
Stih:
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Văzând, o, Andreie, pe cei ce plâng şi vin către tine, mijloceşte la Cel Preabun ca să-i izbăvească de primejdii cu harul Său, Sfinte fiu al lui Iona.
Stih:
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
De boli, de dureri şi de întristări, Stăpâne Hristoase, Te rugăm să ne izbăveşti pentru mijlocirea Maicii Tale şi a întâiului Tău ucenic Andrei.

Cântarea a III-a,
irmos:
“Doamne, Cel ce ai făcut…”
Stih:
Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
L-ai aflat pe Mesia, chemând pe Petru, fratele tău, şi ai străbătut cetăţi şi sate, multe minuni făcând şi L-ai vestit pe Hristos, pe Care roagă-L, Andreie, pentru noi, cei ce suntem plini de patimi şi dureri.
Stih:
Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !
Arătatu-te-ai, Sfinte, al Betsaidei vlăstar ales, pe Hristos aflându-L, Andreie, pe Cel ce te-a chemat, Căruia roagă-te să izbăvească de patimi pe cei ce la tine vin, o, întâiule chemat.
Stih:
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
De la Botezătorul ai primit bune învăţături, dar, urmând apoi pe Mesia, ai primit har de sus ca Evanghelia să o vesteşti pretutindeni şi tămăduiri să dai celor ce le trebuie.
Stih:
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
De nevoi izbăveşte şi de primejdii acoperă, Sfinte, fericite Andreie, pe cei ce te cinstesc şi cu evlavie a ta icoană sărută, că tu pentru noi te rogi cu Maica lui Dumnezeu.
Apoi aceste stihiri:
Izbăveşte de primejdii, Întâiule chemat, pe cei ce se roagă ţie, venind adesea la biserica ta, căzând înaintea sfintelor tale moaşte şi închinându-se cinstitei Crucii tale.
Caută cu milostivire, prealăudată, de Dumnezeu Născătoare, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.
Apoi preotul rosteşte ectenia la care pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul, iar după ecfonis cântăm:
Sedealna,
glas 2, podobie:
Ceea ce eşti rugătoare caldă…
Cerem, Apostole, a ta fierbinte solire către Hristos Dumnezeu, strigându-ţi cu stăruinţă : o, prealăudate Andreie, întâiule chemat, sârguieşte degrab să ne izbăveşti din primejdii pe noi, cei ce te cunoaştem ajutător şi ocrotitor.

Cântarea a IV-a,
irmos:
“Auzit-am, Doamne, taina…”
Stih:
Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Evanghelia Harului ai binevestit-o, mergând din loc în loc, şi cu paşii tăi cei preafrumoşi ai adus vestirea păcii veşnice.
Stih:
Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Prin minuni şi prin semne mari ai adus la Domnul poporul cel păgân, luminând cu Evanghelia pe strămoşii noştri, o, Apostole.
Stih:
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
La mormântul tău vin cu dor cei ce cu evlavie cheamă pururea folosinţa ta, Apostole, şi primesc degrabă mila Domnului.
Stih:
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Visterie a harului, capul tău, Andreie, îl ştiu creştinii toţi, că de-a pururi pentru noi te rogi cu Fecioara, Maică a lui Dumnezeu.

Cântarea a V-a,
irmos:
“Luminează-ne pe noi, Doamne…”
Stih:
Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Să ne luminezi cu lumina Duhului Preasfânt, Care-n chip de limbi de foc te-a adumbrit, ca şi noi fii ai luminii de acum să fim.
Stih:
Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Toţi ne închinăm Crucii pe care ai pătimit, căci te ştim că te-ai jertfit pentru Hristos, o, Andreie, mucenic al Adevărului.
Stih:
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Mult ai suferit, primind chinuri de la răi tirani, iar pe noi, cei ce acum ne închinăm Crucii tale, ne păzeşte de dureri şi boli.
Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Noi, cei luminaţi prin cuvântul tău, Apostole, te rugăm să ne păzeşti cu mila ta, împreună cu Fecioara, Maica Domnului.

Cântarea a VI-a,
irmos:
“Rugăciunea mea voi vărsa…”
Stih:
Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !
Urmaş al tău ai ales pe Stratocleu, vestitorul lui Hristos în Ahaia, cel ce-a venit către tine, Andreie, mai înainte să fii răstignit pe lemn. Deci binecuvintează-ne şi pe noi ca pe nişte fii iubiţi ai tăi.
Stih:
Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !
Cerat-ai pe ucenicii tăi, Sfinte, pe strămoşii noştri cei întru credinţă, care voiau să te scape de chinuri, pe tine, cel ce priveai spre cununi cereşti. Deci şi pe noi să ne opreşti când umblăm pe cărarea păcatului.
Stih:
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
La Cina Împărăţiei veşnice ai gătit şi fiilor tăi masă. Deci şi de noi poartă grijă, Andreie, ca să fim vrednici de Cina Stăpânului şi toţi să fim găsiţi aleşi şi nu numai chemaţi şi nepregătiţi.
Stih:
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Cu nume de bărbăţie aleasă eşti numit, Apostole Andreie, că vitejeşte răbdând în primejdii, în multe locuri Biserici ai aşezat; ajută-ne, dar, şi pe noi, împreună cu Maica lui Dumnezeu.
Apoi aceste stihiri:
Izbăveşte de primejdii, Întâiule chemat, pe cei ce se roagă ţie, venind adesea la biserica ta, căzând înaintea sfintelor tale moaşte şi închinându-se cinstitei Crucii tale.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca una ce ai îndrăznire de Maică.
Preotul rosteşte ectenia, aşa cum s-a arătat după cântarea a III-a, apoi cântăm:
Condacul,
Glasul al 6-lea, podobie:
Ceea ce eşti folositoare…
Ocrotirea ta o căutăm noi, Apostole, ca să fim izbăviţi de nevoi cu solirea ta; rugăciunea celor ce vin la tine nu o depărta, ci sârguieşte ca un milostiv spre al nostru ajutor şi de primejdii ne apără, că cel dintâi ai dus tu pe elini la Hristos Domnul, pe Care şi pentru noi să-L rogi, Andreie, Cel întâi chemat.
Prochimenul, glas 4:
Mai înainte am văzut pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este, ca să nu mă clatin.
Stih:
Cunoscute mi-ai făcut mie căile vieţii, umpleamă-vei de veselie cu faţa Ta.
Şi se citeşte Sf. Evanghelie de la Ioan (XII, 20 – 25):
În vremea aceea erau nişte elini din cei ce se suiseră să se închine la praznic. Deci aceştia au venit la Filip, cel ce era din Betsaida Galileei, şi l-au rugat zicând: Doamne, voim să vedem pe Iisus. Filip a venit şi i-a spus lui Andrei, şi Andrei şi Filip au venit şi I-au spus lui Iisus. Iar Iisus le-a răspuns, zicând: A venit ceasul ca să fie preaslăvit Fiul Omului. Adevărat, adevărat zic vouă că, dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce îşi iubeşte viaţa o va pierde, iar cel ce îşi urăste viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică.
Slavă… glas 2:
Pentru rugăciunile Apostolului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.
Şi acum…
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.
Apoi stihira glas 6 (forma glasului 2),
podobie:
“Toată nădejdea…”
Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.
Andreie Apostole, cel mai întâi cu chemarea, ucenic al Domnului, rugăciunea robilor tăi primeşte-o, de primejdii scapă-ne, vindecă-ne bolile şi din toate încercările scoate-i pe cei ce vin, Sfinte, la al tău acoperământ; că tu ai putere şi bunăvoinţă, ca un preabun, şi cu îndrăznire acum stai lângă tronul lui Hristos, Căruia roagă-te pururea să ne mântuim şi noi.
Diaconul (iar în lipsa lui, preotul ) rosteşte rugăciunea:
Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea creştinilor ortodocşi şi trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti Puteri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale tuturor sfinţilor sfinţiţilor ierarhi; ale sfinţilor, măriţilor şi bunilor biruitori mucenici; ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri, ale Sfinţilor (N), a căror pomenire o săvârşim, ale Sfântului, slăvitului, întru tot lăudatului Apostol Andrei, Cel întâi chemat, ocrotitorul României, ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor; rugămu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe noi.
Strana:
Doamne, miluieşte (de 12 ori),
cântat alternativ de cele două strane.
Preotul rosteşte ecfonisul:
Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Strana:
Amin.

Cântarea a VII-a,
irmos:
“Tinerii cei ce au mers…”
Stih:
Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !
Ca o jertfă sfinţită, ai răbdat răstignire, precum Stăpânul tău, Apostole Andreie, având şi îndrăznire, ne acoperă ca un bun pe noi, cei ce preamărim pe Domnul totdeauna.
Stih:
Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !
Câştigându-te, Sfinte, preafierbinte părinte şi bun ocrotitor, îţi cerem cu credinţă să aperi totdeauna ţara noastră în care tu pe Iisus L-ai vestit prin grai şi prin viaţă.
Stih:
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Rugăciunile fiilor tăi, Andreie, degrab primeşte-le şi îi învredniceşte de har şi îndurare de la Domnul, pe Care tu L-ai ascultat ca un fiu şi L-ai vestit în lume.
Stih:
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Pe ai Tăi robi, Stăpâne, de primejdii îi scapă ca un Păstor preablând, primind şi mijlocirea Curatei Maicii Tale şi solirile lui Andrei, al tău ales ucenic şi bun pescar de oameni.

Cântarea a VIII-a,
irmos:
“Pe Împăratul ceresc…”
Stih:
Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !
Întru toţi vecii Te lăudăm, Iisuse, că cereştile puteri Te preaînalţă şi Andrei pe Tine Te-a cunoscut Mesia.
Stih:
Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !
De ajutorul cel de la tine, Andreie, trebuinţă avem toţi, dorind fierbinte să fim găsiţi vrednici la dreapta judecată.
Stih:
Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.
Învăţătură întru credinţă primind noi de la cel întâi chemat, Andrei sfinţitul, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul.
Stih:
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Noi te cunoaştem de Dumnezeu Născătoare şi Fecioară totodată, Marie, pe Hristos, al tău Fiu, de-a pururi preaslăvindu-L.

Cântarea a IX-a,
irmos:
“Cu adevărat Născătoare…”
Stih:
Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !
Plăcut cu frumuseţea aflând pe Hristos Domnul, ai lăsat mrejele tale şi L-ai urmat, pe Care noi cu credinţă, Andreie, Îl slăvim.
Stih:
Sfinte Apostole Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !
Urmat-ai de îndată lui Hristos, Andreie, ca şi Ioan, ucenicul iubit al Său şi lucrători v-a pus Domnul Împărăţiei Lui.
Stih:
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Cel ce din bunătate grijeşti toată făptura, Mântuitorule, vrednici ne fă pe noi purtării Tale de grijă celei dumnezeieşti.
Stih:
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Cu blânda Ta privire, Stăpâne, cercetează poporul Tău şi-l păzeşte de orice rău, cu rugăciunile celei ce Te-a născut.
Apoi îndată:
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Apoi aceste stihiri (megalinarii), glasul al 8 – lea, podobie:
“Ceea ce eşti mai cinstită…”, în timpul cărora preotul
cădeşte altarul şi poporul:
Pe cel mai întâi de Hristos chemat, pe cel ce pe Domnul ca Mesia L-a cunoscut, pe luminătorul Ahaiei şi al Patrei să-l lăudăm din inimi cu multă dragoste.
Următor făcându-te lui Hristos, pironit pe cruce ai răbdat multe încercări; tu, dar, o, Andreie, din încercări ne scoate, când te chemăm pe tine, întâiule chemat.
Bucură-te, sfânt întemeietor al Marii Biserici a Cetăţii împărăteşti ! Bucură-te, bunul ocrotitor al Patrei, Andreie fericite, al nostru blând păstor !
Alte megalinarii, care nu sunt în izvodul grecesc:
Pe străbunii noştri I-ai luminat cu învăţătura Evangheliei lui Hristos şi ai uns prin Duhul păstori acestei turme, pe care o păzeşte sub ocrotirea ta.
Cel ce eşti numit după adevăr cu al bărbăţiei virtuos nume, o, Andrei, pe toţi cei ce poartă, mărite, al tău nume, fă-I vrednici de locaşurile cele cereşti.
Propovăduind tu până la sciţi, şi în miazănoapte ai adus raza lui Hristos, căci şi Marea Neagră înconjurând-o toată, Balcanii şi Elada te ştiu luminător.
O, Sfinte Andreie, cel întâi chemat, bunule Apostol, ocroteşte cu harul tău toată România, pe care ai chemat-o să fie următoare lui Iisus Hristos.
Nu lăsa, Apostole, turma ta să fie răpită de făţarnicii lupi cumpliţi, ci de toţi vrăjmaşii păzeşte, fericite, poporul care poartă numirea lui Hristos.
Îngerii şi cetele Sfinţilor, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.
Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…
şi după ecfonis cântăm
Troparul, glasul 1:
Fiu al Galileei şi frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat, iar de la mormântul tău din Patra chemi popoarele la Dumnezeu şi atunci ne-ai umplut de bucurie când în România iarăşi ai venit, unde pe Hristos Domnul L-ai propovăduit.
Preotul rosteşte ectenia, pomenind pe cei pentru care se face paraclisul şi
Otpustul mic.
Apoi cântăm această stihiră glas 2, podobie:
“Când de pe lemn…”,
vreme în care ne închinăm icoanei sfântului:
Către Domnul îndrăznire având tu, cu bunăvoinţă, Andreie, înainte I-ai adus pe Elinii ce doreau a-I vorbi şi a-L vedea, iar cu ei ai auzit şi tu: Sosit este ceasul ca să fie preaslăvit Hristos, Fiul Omului! Deci acum şi pe noi ne ascultă, pe Hristos rugându-L să scoată din toată primejdia pe robii Săi.
Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.