Canon al Sfântului Ierarh Petru Movilă

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă… Şi acum…
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi sa ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Cântarea 1. Irmos
Pe Tine, Care ai pus piatra cea adevărată, temelia de nezdruncinat a credinţei Tale, Hristoase Împărate, Care ai dat făgăduinţa neamăgitoare ca să nu fie biruită de porţile iadului, răscumpărînd-o cu cinstitul Tău sânge, Te rugăm cu lacrimi: izbăveşte-ne grabnic de necazurile ereticeşti de acum şi de strâmtorările apostaţilor.
S-au deschis porţile iadului, buzele hulitoare de Dumnezeu, ca să înghită nemilos Sfînta Ta Biserică, dar Tu, adevărate Împărate Hristoase, închide-le, pune zăgaz acestora cu puterea Ta dumnezeiască şi Te rugăm cu inima frîntă: fă-o cât mai degrabă scăpată de toate strîmtorările, căci ai răscumpărat-o cu sîngele Tău curat.
Tu eşti piatra unghiulară şi Capul Trupului Bisericii Tale, Hristoase împărate; loveşte-i cu lemnul Crucii Tale pe câinii care o rup în bucăţi şi o tulbură, linişteşte-o cu dumnezeiasca Ta putere, căci ai răscumpărat-o cu sîngele Tău curat.
Pe tine, pântece care L-ai purtat pe Dumnezeu, Maică binecuvântată, chezăşie şi acoperemânt al seminţiei noastre, te rugăm din inimă: ocroteşte turma Fiului tău, tulburată de lupii fioroşi, si izbăveşte-o de năvala lor dăunătoare sufletului. Căci Fiul tău şi Dumnezeul nostru a răscumpărat-o cu sîngele Său curat.

Cântarea 3. Irmos
Tu, Mîntuitorule şi Iubitorule de oameni, Care cunoşti prigonirea Bisericii Tale de către vicleniile duşmănoase, milostiveşte-Te şi ascultă rugăciunea noastră şi, milos fiind, scap-o grabnic de toate necazurile şi scîrbele, şi întăreşte-o în pacea adîncă pe piatra mărturisirii adevărate, ca să Te slăvim cu toţii într-un gînd, Dumnezeule deofiinţă cu Tatăl şi cu Duhul.
S-au sculat lupi grei, rupând nemilos şi speriind turma Ta bisericească de oi cuvîntătoare, şi încearcă s-o înghită cu amăgirea diavolească; dar Tu, Hristoase, păstor bun, Care Ti-ai dat sufletul pentru noi, slobozeşte-ne de fiarele acestea şi izbăveşte-ne grabnic, ca să Te slăvim cu toţii într-un gînd, Dumnezeule deofiintă cu Tatăl şi cu Duhul.
S-au sfătuit apostaţii păgâni să dărâme Biserica Ta, Hristoase, cu amăgirile vorbăriei deşarte, dar, cu lacrimi Te rugăm: alaiurile acestora nimiceşte-le şi învălmăşeşte-le, precum în vechime ai amestecat adunătura de neamuri la zidirea turnului, ca să Te slăvim cu toţii într-un gînd, Dumnezeule deofiintă cu Tatăl şi cu Duhul.
Marie, Născătoare de Dumnezeu, Care L-ai născut pe Mîntuitorul şi Izbăvitorul lumii, cu rugăciunile Tale, scapă Biserica Fiului Tău de toate nenorocirile, necazurile şi vicleşugurile schismatice, ca să-L slăvim cu toţii într-un gînd pe unul Dumnezeu, deofiintă cu Tatăl şi cu Duhul.

Cântarea 4. Irmos
Ca să izbăveşti Biserica Ta de amăgirea duşmanului, Stăpâne Hristoase, Ţi-ai vărsat fără cruţare sângele, iar acum, ca iubitor de oameni ce eşti, Te rugăm, s-o izbăveşti de toate ereziile nou-urzite şi de amăgirile schismatice şi s-o păstrezi nestricată.
Fără milă şi-au ascuţit dinţii şi, ca fiarele, au căscat gurile trădătorii, ca să strice şi să înghită Biserica Ta, Hristoase Împărate, dar Tu sfarmă-le în gură dinţii amăgitori, păzind de ei nevătămată turma ta, ca un Iubitor de oameni.
Te rugăm cu râvnă, Mântuitorule, să înţelepţesti cu înţelepciunea Ta dumnezeiască inimile conducătorilor Bisericii spre ruşinarea amăgirilor duşmanilor şi cu lumina cumpătării Tale fă clară limba lor şi luminează-le mintea, ca un Iubitor de oameni, pentru întărirea credinţei în Tine.
Stăpână Preacurată, mintea desfrânată a apostaţilor tari de cerbice biruieşte-o cu puterea trează a rugăciunilor tale şi adu-o în Biserica Ortodoxă, alungă degrabă din inima lor bezna amăgirii, ca să slăvească dimpreună cu noi, cu dreaptă credinţă, pe Hristos, Unule Iubitorule de oameni.

Cântarea 5. Irmos
Hristoase, Iubitorule de oameni, dă ierarhilor Tăi şi tuturor cârmuitorilor Bisericii Tale virtutea de a îndrepta cu dreptate cuvântul adevărului Tău, Mântuitorule, iar toate ereziile şi apostaziile stârpeşte-le, Binefăcătorule multpreamilostiv.
Ne rugăm Ţie, Hristoase, dăruieşte Bisericii Tale putinţa de a Te slăvi în pace, în dreaptă credinţă, Iubitorule de oameni, şi scoţând-o degrabă din înrăirile şi prigoanele dăunătoare, izbăveşte-o de toate nevoile care vin acum din partea apostaţilor ce au înconjurat-o, Binefăcătorule multpreamilostiv.
Cu de-a sila sfâşie apostaţii amăgitori haina Bisericii Tale, Hristoase, ţesută din înalta Ta teologie, dar Tu, Bunule, cu puterea Ta dumnezeiască, ia-le-o repede înainte, scoate-o şi scap-o din mâinile lor, ce-s pentru suflet pierzanie, Binefăcătorule multpreamilostiv.
Viţei graşi au înconjurat Biserica Fiului tău, Născătoare de Dumnezeu, şi, ca s-o înghită, şi-au căscat fălcile hulitoare, răcnind ca nişte lei, dar Tu, ajutoare puternică creştinilor la nevoie, vino acum şi în grabă stîrpeste-i pe ei, rugîndu-L sârguincios pentru noi pe Hristos, Binefăcătorul multpreamilostiv.

Cântarea 6. Irmos
Valurile mării amăgitoare s-au înălţat peste măsură spre înecarea Bisericii Tale, Hristoase, dar acum Tu, precum cândva, sculându-Te, ai oprit marea cea văzută, opreşte valurile ei, cu rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, izbăveşte Biserica Ta de la înecul ducător la pierzanie.
Apostaţii şi-au încordat arcul şi au scos armele ca să-i puşte şi să-i junghie pe robii Tăi sireci şi sărmani, care cred cu dreptate în Tine, dar Tu, Hristoase, cu rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi, fă ca armele lor să intre în inimile lor şi arcurile să se frîngă, şi pe noi să nu ne rănească deloc.
Din adâncul inimii, ne închinăm cu lacrimi Ţie, Hristoase Împărate, rugându-ne cu râvnă: izbăveşte Biserica Ta de aceste nenorociri şi de clevetirea grea a potrivnicilor şi păstreaz-o nevătămată şi în adâncă pace, spulberînd degrabă toate ereziile şi apostaziile cu rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi.
Apostazia de trei ori afurisită, Preacurată, a stârnit uneltirea amăgitoare, voind să dărâme din temelie Biserica Fiului tău, răscumpărată cu sîngele Său cinstit, dar tu grăbeşte-te, adăpost al creştinilor, şi, cu rugăciunile tale de Maică şi ale tuturor Sfinţilor, roagă-te Lui Hristos să stârpească uneltirea, iar Biserica s-o împace.
Condac. Glas 4
Grăbeşte-Te să-i iei pe neaşteptate, Doamne Iisuse Hristoase, ca să nu ne înrobim, căci duşmanii Te hulesc şi ne ameninţă pe noi; loveşte-i dar, cu Crucea Ta, pe cei care luptă cu noi si curmă degrabă urzelile lor, ca toti cei răutăciosi cu robii Tăi să înţeleagă şi să cunoască aievea cât de puternică este, prin rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Credinţa ortodocşilor, Singur Iubitorule de oameni ce esti.

Cântarea 7. Irmos
Dumnezeule şi Răscumpărătorule, Mire al Bisericii, Te chemăm cu stăruintă: scap-o pe Mireasa Ta din mâinile nelegiuiţilor, care vor s-o omoare, stârpeşte puterea amăgirii lor, ca să-Ţi cântăm fără de încetare: „Tatăl nostru, Doamne, fii binecuvîntat”.
Doamne, desfă degrabă legătura pestriţă a amăgirii, pe care încearcă s-o ţeasă şarpele ispititor al Biserici Tale, şi rupe mrejele lui, ca, fiind izbăviţi de acestea, să-Ţi strigăm într-un glas: „Tatăl nostru, Doamne, fii binecuvîntat”.
Dă-ne răbdare bărbătească, Mântuitorule, care ne-ar scăpa de la necaz, şi nu ne duce peste puteri în ispită, ci izbăveşte-ne de toate amăgirile viclene ale apostaţilor, care năvălesc peste noi, ca mereu să-Ţi strigăm în Ortodoxie: „Tatăl nostru, Doamne, fii binecuvîntat”.
Fă rugăciune către Fiul tău şi Dumnezeul nostru, Marie, mireasă de Dumnezeu, ca, ridicându-Şi puterea Sa dumnezeiască, să vină să scape Biserica Sa de nenorocirile pe care ni le fac apostaţii şi de ereziile păgîne şi să-i izbăvească de amăgitori pe cei care-I cântă cu evlavie: „Tatăl nostru, Doamne, fii binecuvîntat”.

Cîntarea 8. Irmos
Mîntuieste-ne pe noi, Hristoase, Iubitorule de oameni, care ne pierdem si în fiecare zi ne micsorăm din pricina amăgelii apostaziei, precum l-ai scăpat pe Petru, care se îneca în mare, întărind cu putere pe piatra adevăratei Tale mărturisiri pe acei care cîntă cu credintă dreaptă: „Cîntati si preamăriti în veci toate faptele Domnului“.
Latră la Biserica Ta, Hristoase, rînjind cu hulire ca leii cumpliti, copiii trădării în curtea lor de amăgire, vrînd s-o fure fără crutare. Dar Tu, Doamne, Care Ti-ai vărsat sîngele pentru ea, nu-i lăsa cu totul în mîinile dusmanilor pe cei ce-Ti cîntă cu credintă: „Cîntati toate faptele Domnului Dumnezeu si preamăriti-L în veci“.
Hristoase, judecatorule vesnic, întăreste ierarhia Ta de pe pămînt cu Ortodoxia si păstrează în veci Biserica neînfrîntă de portile iadului, după făgăduinta Ta, Doamne, si izbăveste-ne de necazurile ce ne apasă pe noi, cei care Îti cîntăm cu credintă: „Cîntati toate faptele Domnului Dumnezeu si preamăriti-L în veci”. Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
De la tine împrumutînd trupul, Preacurată, S-a născut Cel care prin semn dumnezeiesc le-a făcut pe toate; te rugăm, Preacurată, din inimă: roagă-L să ne scape de amăgirea dusmănească, si să izbăvească acum Biserica Sa de necazul ce o apasă, si să-i mîntuiască pe cei ce cîntă cu credintă: „Cîntati toate faptele Domnului Dumnezeu si preamăriti-L în veci”.

Cîntarea 9. Irmos
Turma Ta cuvîntătoare, hăituită si tulburată de lupii lacomi, Hristoase, strigă cu glas tare: „Ai milă, îndură-Te si ne izbăveste grabnic de mrejele vînătorilor, să nu pierim de tot, ci să Te preamărim în veci pe Tine, Care nouă, credinciosilor, ne esti singurul Cap”.
Tremurînd si temîndu-ne cu frică mare, căci cunoastem păcatele noastre fără măsură, îngenunchem către Tine, Doamne Hristoase, si Te rugăm: întăreste credinta, linisteste Biserica si izbăveste-o grabnic de amăgirile trădării apostatilor, ca să Te preamărim în veci cu evlavie pe Tine, Care ne esti singurul Cap.
Spulberă, Mîntuitorule, amăgeala crîncenă a tuturor ereziilor si stîrpeste din rădăcini paguba apostaziei, potoleste sfîsierile bisericesti, oile rătăcite adună-le si du-le în turma Ta sfîntă. Te rugăm, Hristoase Doamne, să ne linistesti si pe noi în Ortodoxie, ca să Te preamărim în veci pe Tine, Care esti singurul nostru Cap.
Roagă-te, Preacurată, Fiului si Domnului tău să spulbere toate pîraiele amăgirii si să le sece grabnic, iar pe cei rătăciti să-i îndrepte spre cunoasterea adevărului, să linistească Biserica Sa si pe noi toti să ne întărească în credintă cu dreptate. Stăpînă Fecioară, pe tine te rugăm, ca să te preamărim în veci cu credintă dreaptă, care esti cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.